Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

F20-F29 Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders

F20- Tâm thần phân liệt
F20.0- Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng
F20.1- Tâm thần phân liệt thể thanh xuân
F20.2- Tâm thần phân liệt thể căng trương lực
F20.3- Tâm thần phân liệt thể không biệt định
F20.4- Trầm cảm sau tâm thần phân liệt
F20.5- Tâm thần phân liệt thể di chứng
F20.6- Tâm thần phân liệt thể đơn thuần
F20.8- Tâm thần phân liệt thể đơn thuần
F20.9- Tâm thần phân liệt thể không đặc hiệu

F21- Rối loạn kiểu phân liệt
F22- Rối loạn hoang tưởng trường diễn
F22.0- Rối loạn hoang tưởng
F22.8- Rối loạn hoang tưởng trưởng diễn khác
F22.9- Rối loạn hoang tưởng trường diễn không xác định

F23- Rối loạn loạn thần cấp tính và thoáng qua
F23.0- Rối loạn tâm thần đa dạng cấp không có các triệu chứng tâm thần phân liệt
F23.1- Rối loạn tâm thần đa dạng cấp với các triệu chứng của tâm thần phân liệt
F23.2- Rối loạn tâm thần giống tâm thần phân liệt cấp
F23.3- Rối loạn tâm thần cấp khác chủ yếu là hoang tưởng
F2.8- Rối loạn tâm thần nhất thời và cấp tính khác
F23.9- Rối loạn tâm thần nhất thời và cấp tính không xác định

F24- Rối loạn hoang tưởng cảm ứng

F25- Rối loạn phân liệt cảm xúc
F25.0- Rối loạn phân liệt cảm xúc
F25.1- Rối loạn phân liệt cảm xúc, thể trầm cảm
F25.2- Rối loạn phân liệt cảm xúc, thể hỗn hợp
F25.8- Rối loạn phân liệt cảm xúc khác
F25.9- Rối loạn phân liệt cảm xúc không xác định

 English Version:
F20-F29

Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders

F20 Schizophrenia
F20.0 Paranoid schizophrenia
F20.1 Hebephrenic schizophrenia
F20.2 Catatonic schizophrenia
F20.3 Undifferentiated schizophrenia
F20.4 Post-schizophrenic depression
F20.5 Residual schizophrenia
F20.6 Simple schizophrenia
F20.8 Other schizophrenia
F20.9 Schizophrenia, unspecified

A fifth character may be used to classify course:
.x0 Continuous
.x1 Episodic with progressive deficit
.x2 Episodic with stable deficit
.x3 Episodic remittent
.x4 Incomplete remission
.x5 Complete remission
.x8 Other
.x9 Course uncertain, period of observation too short

F21 Schizotypal disorder

F22 Persistent delusional disorders
F22.0 Delusional disorders
F22.8 Other persistent delusional disorders
F22.9 Persistent delusional disorder, unspecified

F23 Acute and transient psychotic disorders
F23.0 Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia
F23.1 Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia
F23.2 Acute schizophrenia-like psychotic disorder
F23.3 Other acute predominantly delusional psychotic disorder
F2.8 Other acute and transient psychotic disorder
F23.9 Acute and transient psychotic disorder, unspecified

A fifth character may be used to classify course:
.x0 Without associated acute stress
.x1 With associated acute stress

F24 Induced delusional disorder

F25 Schizoaffective disorders
F25.0 Schizoaffective disorder, manic type
F25.1 Schizoaffective disorder, depressive type
F25.2 Schizoaffective disorder, mixed type
F25.8 Other schizoaffective disorders
F25.9 Schizoaffective disorder, unspecified

A fifth character may be used to classify the following subtypes:
.x0 Concurrent affective and schizophrenic symptoms only
.x1 Concurrent affective and schizophrenic symptoms plus persistence of the schizophrenic
symptoms beyond the duration of the affective symptoms

F28 Other non-organic psychotic disorders

F29 Unspecified non-organic psychosis

F28- Rối loạn tâm thần không do nguyên nhân thực thể khác

F29- Loạn thần kinh không do nguyên nhân thực thể, không xác định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét