Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

F70-F79 Chậm phát triển tâm thần

Mental retardation

F70 Chậm phát triển tâm thần nhẹ
F71 Chậm phát triển tâm thần trung bình
F72 Chậm tâm thần nặng
F73 Chậm phát triển tâm thần nghiêm trọng
F78 Chậm phát triển tâm thần khác
F79 Chậm phát triển tâm thần không xác định

English Version:
F70-F79
Mental retardation

F70 Mild mental retardation
F71 Moderate mental retardation
F72 Severe mental retardation
F73 Profound mental retardation
F78 Other mental retardation
F79 Unspecified mental retardation

A fourth character may be used to specify the extent of associated impairment of behaviour:

F7x.0 No, or minimal, impairment of behaviour
F7x.1 Significant impairment of behaviour requiring attention or treatment
F7x.2 Other impairments of behaviour
F7x.3 Without mention of impairment or behaviour

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét